ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ।


 • For any issue/query regarding  fee, kindly contact Superintendent (Accounts) in the College Office.

 • Compulsory Assembly of 1st Year Undergraduate students in the College on 25th July 2019. 


ਇਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ :-

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ:-

Average of two Tests

40% of the total Internal Assessment Marks

One Written Assignment only- (for Undergraduate Courses)

One Written Assignment / Seminar etc. - (for Postgraduate Courses)

40% of the total Internal Assessment Marks

Attendance

20% of the total Internal Assessment Marks


  • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
  • ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਘਟੋ-ਘਟ 75% ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


  • Late fee 500/- extra w.e.f.  21.07.2019 to 31.07.2019 and admission only with the approval of the Principal.
  • Late fee 1000/- extra w.e.f.  01.08.2019 to 09.08.2019 and admission only with the approval of Dean College Development Council .
  • Late fee 1500/- extra w.e.f.  10.08.2019 to 20.08.2019 and admission only with the approval of Vice Chancellor, Punjabi University, Patiala.
  • Late fee 2000/- extra w.e.f.  21.08.2019 to 31.08.2019 and admission only with the approval of Academic Council of Punjabi University, Patiala. 

  Online Application form filling has been reopened for :-
  (i) M.A. Philosophy Semester-I
  (ii) B.A. Honors School in Economics Semester-I
  (iii) B.Sc. Non-Medical with Computer Applications Semester-I 
  (iv) B.B.A. Semester -I